KONTAKT:
Cykloklub POĽANA, Námestie mieru 31, 962 12 Detva
prevádzka Gazdovský dom hotela Detva, Záhradná 22, Detva, Po - Pi: 9.00 - 17.00
Tel./fax: 045/5457692, E-mail:
cyklopolana@slovanet.sk
www.cyklopolana.slovanet.sk, www.polana.slovanet.sk

 

Rozvoj cykloturistiky

   Našim dlhodobým cieľom je budovanie  uceleného produktu  cykloturistikas - informačný systém – infraštruktúra - vzdelávanie a poradenstvo - formovanie verejnosti s pozitívnym dopadom na:

  • ochranu životného prostredia, znižovanie závislosti na automobiloch, úsporu energetických zdrojov a podporu ekologicky prijateľných spôsobov dopravy
  • pozitívny ekonomický rozvoj regiónu vytváraním sekundárnej zamestnanosti v oblasti vidieckeho turizmu, agroturizmu a cestovného ruchu
  • výrazný ekologicko-sociálny  aspekt u detí, mládeže a ostatnej verejnosti využitím cyklotrás ako jedinečného spôsobu nenásilnej formy budovania vzťahu k prírode, jej ochrane a zvyšovaniu vzťahu ku kultúrnohistorickým hodnotám
  • podporu relaxačno-zdravotného aspektu prínosu cykloturistiky a zdravého pohybu v prírode
  • zlepšenie kvality života občanov aj organizácií  ideologickými, ekologickými aj ekonomickými stimulmi
  • zvýšenie vedomosti o systéme cyklotrás a cykloznačenia u verejnosti ako prostriedku  pre bezpečný a zdravý  spôsob relaxácie, pochopenie cykloturistiky ako formy ekologicky akceptovateľného spôsobu rozvoja regiónov

   Zrealizovali sme niekoľko projektov, výstupom ktorých nie je len lokálne vyriešenie problému ale snažíme sa o súhrn a zovšeobecnenie našich poznatkov aby sa ďalej mohli využívať inými organizáciami, ktoré sa zaoberajú príbuznou témou.


Cyklotrasy
Cyklochodník mestom Detva
Údržba cyklotrás
Vzdelávanie, prieskumy, štúdie
Metodika značenia
Cykloturistika a ochrana prírody, Desatoro správania sa cykloturistov
Propagácia

 

 

Vytvoril Štefan Stieranka, 1999 - 2002